Documento de trabajo nº 24: Análisis del valor social integrado de una universidad pública. Una aproximación al caso de la Universidad Pompeu Fabra

ANÀLISI DEL VALOR SOCIAL INTEGRAT D’UNA UNIVERSITAT PÚBLICA. UNA APROXIMACIÓ AL CAS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Silvia Ayuso

Pablo Sánchez

José Luis Retolaza
Juliol 2017

 

El present estudi té com a objectiu analitzar i quantificar en termes monetaris el valor social generat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), aplicant la metodologia de quantificació del valor social integrat (VSI). Aquesta metodologia es basa en un model polièdric d’anàlisi, que permet objectivar el valor creat per una organització per al conjunt dels seus grups d’interès. La metodologia seguida assegura un enfocament participatiu, ja que ajuda a identificar les dimensions de valor percebudes com a rellevants pels col·lectius i/o individus afectats per l’activitat universitària.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL