Documento de trabajo nº 3: Estructura organizativa de la RSC en las empresas españolas

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L’RSC A LES EMPRESES ESPANYOLES

Silvia Ayuso
Juliol 2009

 

L’objectiu del present estudi és analitzar com les empreses espanyoles de grans dimensions han integrat les funcions relacionades amb la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en la seva estructura organitzativa i com s’articula el treball d’aquest àrea funcional. Sobre la base d’una enquesta telefònica als responsables d’RSC de 302 empreses amb més de 200 treballadors, s’identifiquen l’assignació de les responsabilitats d’RSC, els recursos destinats i les àrees de treball i funcions corresponents. Els resultats d’aquest estudi permeten conèixer les tendències actuals en les empreses espanyoles pel que fa a la integració estratègica de l’RSC.

Descarregar PDF

ALTRES DOCUMENTS DE TREBALL